top of page

THUYỀN TRƯỞNG MCCREA - KHI TRÁCH NHIỆM VÀ BẢN LĨNH LÀM NÊN MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO

Vietnamese Version

AUTO, đã đến lúc ngươi nghỉ việc rồi.” - Thuyền trưởng McCrea (Wall-E, 2008)

Một câu nói trong lúc giằng co và chiến đấu với robot điều khiển tàu thăm dò AXIOM - AUTO. Câu nói ấy tưởng chừng không có gì đặc biệt nhưng lại khẳng định sự cứng rắn, quyết đoán và không ngại đổi mới của một “người lãnh đạo” - thuyền trưởng McCrea trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Wall-E.

McCrea-.png

Thuyền trưởng McCrea là một nhân vật chắc hẳn khá quen thuộc với những người đã từng xem Wall-E. Tuy không phải là một thuyền trưởng xuất chúng, nhưng McCrea đã cho chúng ta thấy những phẩm chất quý báu mà một “nhà lãnh đạo” nên có. Vậy ta có thể học hỏi được những gì từ ông ấy?

 

  •  Trách nhiệm là điều quan trọng nhất khi đảm nhiệm một vị trí

 

Ở cương vị là một “người lãnh đạo”, thuyền trưởng McCrea đã thể hiện sự trách nhiệm và luôn cam kết với công việc và những người cấp dưới của mình. Trên lý thuyết, đây hẳn là điều cơ bản mà mỗi nhà lãnh đạo đều phải làm, tuy nhiên làm được hay không thì còn phụ thuộc vào sự tâm huyết của mỗi người. Và McCrea xuất hiện như một “nhà lãnh đạo” luôn tận tâm với trách nhiệm của ông. Cụ thể, ông luôn đặt sự an toàn của hành khách lên hàng đầu, giải quyết những vấn đề phát sinh và đảm bảo cho tàu thăm dò AXIOM hoạt động một cách an toàn và hiệu quả. Hơn hết, McCrea cũng luôn khắc ghi trách nhiệm của bản thân là đưa các hành khách trở về “nhà” nên khi phát hiện được “sự sống” trên Trái đất, tuy thoạt đầu ông đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, nhưng sau cùng ông không ngại chiến đấu vì nhiệm vụ ấy và đã thành công đưa cả con tàu trở về với “nhà” của họ.

 

  •  Dám đổi thay và bứt phá

 

Thuyền trưởng McCrea đã dám “bước ra khỏi vùng an toàn” để hướng tới những điều tốt đẹp hơn cho cả con thuyền của mình. Trước hết, McCrea đã tự nhận thức và lĩnh hội được tình huống hiện tại đã thay đổi, rằng Trái đất hiện tại đang “có sự sống”. Trong 700 năm qua khi Trái đất chưa có sự sống, con tàu luôn được điều hành với những quy tắc bất biến bởi AUTO và nó luôn nói rằng "chỉ cần làm theo chỉ thị". Nên khi phát hiện “sự sống”, McCrea đã bắt đầu suy nghĩ khác đi. Ông ấy nói rằng: “Tôi không muốn tồn tại. Tôi muốn sống!”. Đây cũng chính là những suy nghĩ đã dẫn dắt McCrea dám bước ra khỏi vùng an toàn ấy. Vì thế, McCrea đã quyết tâm làm ngược lại những quy tắc và chiến đấu với AUTO để giành lại quyền sống cho cả con tàu. Bởi lẽ ông biết, quy tắc sinh ra để chúng ta tuân theo nhưng quy tắc cũng sinh ra để phá vỡ khi cần thiết vì một lý tưởng tiếp tục phát triển. McCrea đã dám nghĩ và dám làm, ông bản lĩnh và tự phá vỡ vùng an toàn để một mục đích cao đẹp hơn. Và thật sự, việc quyết tâm đi ngược lại quy tắc cũ không những giúp ông khai sáng 1 quy luật hợp lý cho thời thế hiện tại mà còn làm bật lên 1 khái niệm mới về nhà lãnh đạo "tiên phong của những giải pháp đột phá". Và minh chứng đó là ông - người dẫn đầu không ngại đổi mới để tốt hơn.

 

 

English Version

AUTO, you are relieved of duty.” - Captain McCrea (Wall-E, 2008)

 

Captain McCrea's remark during the struggle with the AUTO-AXIOM probe robot may seem like an ordinary statement, but it affirms the firmness, decisiveness, and courage of a "leader" in the famous movie Wall-E.

 

Captain McCrea is a familiar character to those who have watched Wall-E. Although not an exceptional captain, McCrea has shown us the valuable qualities a "leader" should possess. So, what can we learn from him?

 

  • Responsibility is the most important aspect when taking on a position of leadership

 

As a "leader", Captain McCrea demonstrated responsibility and commitment to his work and subordinates. In theory, this is undoubtedly a basic requirement for every leader, but whether or not one can fulfil it depends on their dedication. And McCrea appeared as a leader who always devoted himself to his responsibilities. He always prioritised passenger safety, resolved issues that arose, and ensured that the AXIOM spacecraft operated as safely and efficiently as possible. Above all, McCrea also always bore in mind his responsibility to bring passengers back "home", so when he discovered "life" on Earth, although he struggled psychologically at first, he did not hesitate to fight for that mission and ultimately succeeded in bringing the whole ship back to their "home".

 

  •  Dare to change and breakthrough

 

Captain McCrea had the courage to "step out of his comfort zone" to pursue better things for his ship. Firstly, McCrea recognized and understood that the current situation had changed, that the Earth was now "alive." For the past 700 years when the Earth had no life, the ship was always operated with immutable rules by AUTO, and it always said "just follow the directive." So, when he discovered "life," McCrea began to think differently. He said, "I don't want to just exist. I want to live!" These were the thoughts that led McCrea to step out of his comfort zone. For this reason, McCrea was determined to go against the rules and fight with AUTO to regain the right to live for the whole ship. He knew that rules were created to be followed, but rules were also created to be broken when necessary for a continuing ideal. McCrea dared to think and dared to act, he had the courage and broke the comfort zone for a higher purpose. And indeed, the determination to go against the old rules not only helped him to establish a reasonable law for the current times but also highlighted a new concept of a "pioneering leader of breakthrough solutions." And the evidence is him - the leader who is not afraid of innovation for the better.

ANOTHER POSTS

bottom of page